کتاب مشق اول منتشر شد

  تاریخ: 
1396/07/27
زمان:  
584

این کتاب ویژه طلاب جوانی می باشد که پا به عرصه ی راه پرفرازو نشیب و البته پر ارزش طلبگی می گذارند .کتاب حاضر برای مخاطبان متقاضی ورود به حوزه و طلاب جوان توسط حضرت حجت الاسلام مهدی اسماعیلی تدوین شده است که در بهار 1392 توسط انتشارات مجلس افروز به زیور طبع آراسته شد.