عرضه کتب منتشره انتشارات مجلس افروز در بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب

  تاریخ: 
1396/07/27
زمان:  
620

کتب منتشر شده انتشارات مجلس افروز در بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب عرضه شد. انتشارات مجلس افروز مستقر در راهرو 24 کتب منتشره خود را به بازدید کنندگان عرضه نمود که مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت.